تقابل های دو گانه گفتار و نوشتار از منظر ژاک دریدا

مربوط به حوزه کاربرد شناسی گفتار

(نوشته:محمد رضا اصلانی(همدان


Comments