روزنامه شرق- شماره 793 – 5/4/85

"استعاره و مجاز در داستان" منتشر مي شود

   
    ايلنا: كتاب «استعاره و مجاز در داستان» نوشته «محمدرضا اصلاني» (همدان) است. او در اين كتاب به بررسي سه اثر مهم ادبيات داستاني ايران؛ «بوف كور»، «سنگ صبور» و «شازده احتجاب» پرداخته است كه توسط انتشارات «نيلوفر» منتشر مي شود. «محمدرضا اصلاني» (همدان) گفت : من در اين كتاب به بررسي سه كتاب مهم ادبيات داستاني؛ «بوف كور»، «سنگ صبور» و «شازده احتجاب» از منظر زبان شناسي مكتب پراگ پرداخته ام. دليل اين انتخاب اين بود كه اين سه كتاب، آثاري ذهني هستند و با لحاظ ذهني بودن با هم اشتراك دارند و از منظر زبان شناسي مكتب پراگ بهتر مي توان اين آثار را تحليل كرد. او تصريح كرد: همواره اين پرسش وجود داشته است كه آيا از زبان شناسي مي توان در نقد ادبي استفاده كرد . اين كتاب به اين پرسش پاسخ مثبت داده است. ضمن اينكه «رومن ياكوبسن» كه يكي از بزرگترين زبان شناسان مكتب پراگ است، اولين كسي بود كه به صورت جدي تلاش كرد تا از زبان شناسي در نقد شعر استفاده كند. مولف كتاب "بهرام صادقي" و "صادق چوبك" يادآور شد : كتاب «استعاره و مجاز در داستان» داراي چهار فصل عمده است كه فصل اول به مباحث نظري و در سه فصل ديگر به نقد عملي اين كتاب ها پرداخته ام. اصلاني (همدان) در پايان يادآور شد: كتاب «استعاره و مجاز در داستان» در حدود ۱۰۰ صفحه است كه قرار است توسط انتشارات «نيلوفر» منتشر شود.
Comments